Inventering av miljöfarliga ämnen i byggnad

miljöfarliga ämnen

Vid minsta misstanke om att ditt hus eller din byggnad innehåller miljöfarliga ämnen är det viktigt att inventera miljön. Men även om du inte kanske direkt märker av något potentiellt miljöfarligt i byggnaden så är det väl värt att investera i en miljöinventering. För vem vill vistas i en inomhusmiljö som påverkar hälsan i allra högsta grad? Och visar det sig inte finnas några miljöfarliga ämnen i huset så är det ju alltid skönt att få det bekräftat från expertis.

Vilka miljöfarliga ämnen är det vanligast att vi blir utsatta för då? Det man brukar stöta på är framförallt asbest, PCB, bly samt radon/blåbetong. Angående vad PCB är så förklaras det kortfattat som polyklorerade bifenyler vilket är en grupp miljö- och hälsovådliga industrikemikalier. Men förutom dessa så hittas det också legionella ämnen, kvävedioxid, formaldehyd och andra flyktiga organiska föreningar (VOC).

För att få mer information och råd om hur just du bör gå tillväga med en eventuell inventering av miljöfarliga ämnen så bör du vända dig till experter inom området. Läs mer om miljöinventering här och låt oss gärna få hjälpa dig vidare i processen.

Vi på Fukt & Saneringsteknik är erfarna inom miljöinventerings-området och har experter på plats som verkligen kan sanering ifall det skulle behövas.